วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
25 – 29 เม.ย.65
08.30-15.30 น.

■ ผู้ปกครองและนักเรียน(ใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม) นำเอกสารมอบตัวมายื่นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เอกสารมอบตัวประกอบด้วย

1. สำเนาสูติบัตรและสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา
6. สำเนาบัตรประชาชนมารตา
7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลนักเรียน (ถ้ามี)
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลบิดา (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมารดา (ถ้ามี)
11. ในกรณีจบการศึกษาขอสำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)

เตรียมเอกสารอย่างละ 1 ฉบับพร้อมเช็นรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตพัฒนาให้ส่งเอกสารทุกฉบับยกเว้น ใบปพ.1 โดยฝ่ายทะเบียนจะประสานงานเรื่องการส่งเอกสาร ปพ.1 ให้ ส่วนของนักเรียนเดิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต้องดำเนินการยื่นเอกสารเพราะเป็นการเรียนต่อในชั้นเรียนถัดไป

สถานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
(ประตู 6)
โทร. 062-603-9555

■ สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติม (จำหน่ายที่โรงเรียน)

1.ชุดพละ
2.เข็มขัด,หัวเข็มขัด (เฉพาะนักเรียนชาย)
3.กระดุมเหล็ก,โบว์ไขว้ (เฉพาะนักเรียนหญิง)

คลิกดู ราคาอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักเรียน
– ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน (ใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม)