สมัครรับทุนการศึกษา

มูลค่า 720,000 บาท

โควต้าทุนฯ ม.4

สำหรับนักเรียน OnDemand
ที่ผ่าน KVIS, MWIT รอบที่ 1

โควต้าทุนฯ ทั่วไป

สำหรับนักเรียนทุนฯ วิชาการ
และทุนฯ ความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4

จำนวนทุนการศึกษา 2564 (ทุนฯ รอบ 2)

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในทุนการศึกษาบางประเภท โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการโยกย้ายจำนวนทุนการศึกษาไปยังทุนวิชาการ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการแจกทุนการศึกษาให้ครบจำนวน