ประกาศผลสอบ MSR ทุนฯ

ติดตามผลสอบ MSR รอบทุนฯ ได้ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์และแสดงความสามารถพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ : โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม