ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เป็นนักเรียน
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

1 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565

นักเรียนใหม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 50,000 บาท

ตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์ คลิก

หมายเหตุ

– นักเรียนที่สอบ MSR รอบที่ 2 ที่มีคะแนนสอบ Avg.Total ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป สามารถยืนยันสิทธิ์โดยชำระค่ะธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าได้ (ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 64 – 11 ม.ค. 65)

2 กรณีนักเรียนไม่สะดวกไปกลับต้องการจองหอพัก ชำระจอง 5,000 บาท

(หอในราคาไม่เกิน 51,000 บาท คน/เทอม 1 ห้องพัก 3 คน อยู่ในระหว่างขั้นตอนกำหนดราคา)

ตรวจสอบการชำระจองหอพัก คลิก

หมายเหตุ

-นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนฯ ของโรงเรียน ไม่สะดวกไปกลับต้องชำระส่วนนี้ด้วยตนเอง

3 รายละเอียดขั้นตอนการส่งเอกสารมอบตัว และอื่นๆ ทางโรงเรียนจะประกาศอีกครั้งในช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค.65