สมัครรับทุนการศึกษา

มูลค่า 720,000 บาท

ทุนฯ ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการแข่งขัน
และค่าอาหารกลางวันระยะเวลา 3 ปี (ม.4-6)

การรับนักเรียนโครงการพัฒนาพลเมืองโลก (Global Citizenship)
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจสมัครสอบ MSR รอบทุนการศึกษา
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-15.00 น.
สมัครตามขั้นตอนดังนี้

เปิดรับสมัครทุนวิชาการ วิทย์-คณิต รอบสัมภาษณ์
Fast Track จาก Learn Coperation เฉพาะนักเรียน ม.4 OnDemand
ที่สอบผ่าน MWIT/Kvis รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Play Video

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
สัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
(09.00-16.00 น. ครอบครัวละ 30 นาที)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนฯ วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น

หมายเหตุ : เซ็นสัญญาทุนหลัง MWIT/KVIS ประกาศผล

หลังจากอัพโหลดเรียบร้อย
หากต้องการเช็คความถูกต้อง คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อนักเรียน
และเวลาสอบสัมภาษณ์ทุนฯ Mwit Kvit

ชื่อ – นามสกุล วันเวลาที่จอง
ธนัสภพ  หลิมจานนท์ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 13.00-14.00 น.
กานต์ชนก วัชรินทร์กาญจน์ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 10.00-11.00 น.
ภัทรานิษฐ์  จันทรวิวัฒน์ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 10.00-11.00 น.
ศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 11.00-12.00 น.
ปวริศา  อรุณคีรีโรจน์ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 15.00-16.00 น.
สิราวรรณ  พันธุ์อนุกูล วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 11.00-12.00 น.
เบญจวรรณ  พฤทธิพัฒนพงศ์ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 11.00-12.00 น.
วชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 13.00-14.00 น.
ธาวิน  เลาหะพงษ์พันธ์ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 14.00-15.00 น.
วีระวิชญ์  อัศวภิรมย์ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 14.00-15.00 น.
ธรรศ  ตันประเสริฐ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 11.00-12.00 น.
ลักษิกา  โตนวล วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 09.00-10.00 น.
ปภังกร  หวังชูเชิดกุล วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 15.00-16.00 น.
ณัฐนพพงศ์  จงสุขไกล วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 13.00-14.00 น.
สรรค์ธนัท  วังประเสริฐ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 11.00-12.00 น.
ชนเนษฎ์  บุญฮก วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 14.00-15.00 น.
ภูวิศ  เจริญพานิช วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 09.00-10.00 น.
ศุภวิชญ์  สันนิธิลาวัณย์ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 09.00-10.00 น.
ภากร  เลิศสุกิจจา วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 11.00-12.00 น.
บงกชมาศ  ตันกุล วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 13.00-14.00 น.
อิงคสุดา  อุตตะมะ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 14.00-15.00 น.
ธีร์ธวัช โรจนกิจจารักษ์ วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 15.00-16.00 น.

2. อัพโหลดพอร์ต

และลงทะเบียนอาหารกลางวัน

หลังจากอัพโหลดเรียบร้อย
หากต้องการเช็คความถูกต้อง คลิกที่นี่

3. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

(นักเรียนใหม่ และนักเรียนเดิมหากสนใจสอบรอบทุนต้องชำระค่าสอบ 300 บาททุกคน)

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมในวันสอบ
📌 ผู้ปกครองส่งนักเรียน และกลับมารับหลังจากสอบเสร็จ
📌 นักเรียนทุนฯ ต้องนำ Port ตัวจริง และสำเนา Port 1 ชุด เพื่อตรวจสอบ (Port สำเนาโรงเรียนเก็บไว้) ไม่ต้องนำเอกสารมอบตัว และใบสมัครยื่นที่โรงเรียนหากผ่านทั้งหมดจะเรียกเก็บเพิ่มเติม
**เฉพาะนักเรียนทุนฯ หากผ่านพิจารณาคะแนนและ Port จะมีการเรียกสัมภาษณ์เป็นลำดับถัดไป รูปแบบการสัมภาษณ์ทางโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้ง
✏️ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
– เครื่องเขียน (ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด)
– บัตรประจำตัวประชาชน
– แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่เว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ 9 พ.ย.63*