ประกาศรับสมัครบุคลากรประจำโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม The first Individual Development School in Thailand โรงเรียนที่เน้นการค้นหาและเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล โดยมีแผนการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคลและวิชาเลือกเสรีตามสายอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน สร้าง ID Plan ซึ่งเป็นการวางแผนโดยมุ่งเน้นเป้าหมาย ความสนใจ และความถนัดของนักเรียนแต่ละคน และนำมาสร้างเป็นแผนการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 6 ปี เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและเลือกเรียนวิชาที่ตรงกับเป้าหมายของตน ทำให้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบัน OnDemand และ Cambridge Assessment International Education ทำให้การเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานที่จำเป็นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในชั่วโมงเรียน ไม่จำเป็นต้องเรียนเสริมนอกเวลาเรียนอีกต่อไป

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเท เพื่อช่วยเด็กไทยค้นหาตัวตนและเติมเต็มศักยภาพของตนสู่ความสุขและความสำเร็จโดยเปิดรับตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ครูผู้สอนวิชา Project Based Learning (STEM) 1 อัตรา

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM / Project-based Learning / Problem-based Learning / Creativity-based Learning หรือสามารถจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการกระบวนการวิทยาศาสตร์
• หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
• รักงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
• มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
• มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
• มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
• มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

บทบาทและหน้าที่

• ทำงานร่วมกับฝ่ายวิชาการในการออกแบบและสร้างสรรค์การเรียนการสอนวิชา STEM ในรูปแบบ Project Approach
• ศึกษาหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างละเอียดและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตามเป้าหมายการเรียนรู้ได้
• วางแผนผังการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะสอน โดยต้องหาความรู้ที่เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องในการกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ คือมีการออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ออกแบบกิจกรรมใช้สื่อให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทันกับคำตอบของเด็ก และเชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กเรียนรู้ โดยเน้นออกแบบกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการรายวิชา
• ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
• จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ PBL

2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM / Project-based Learning / Problem-based Learning / Creativity-based Learning หรือสามารถจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการกระบวนการวิทยาศาสตร์
• หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
• รักงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
• มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
• มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
• มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
• มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

บทบาทและหน้าที่

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ เอกการสอนคณิตศาสตร์
• เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี (GPAX) ขั้นต่ำ 3.00
• หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
• รักการสอนและงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
• มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
• มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน
• มีความสามารถในการออกแบบ วางแผน และจัดกระบวนการเรียนรู้
• สามารถศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาการสอนและวิธีการสอนแบบใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้กับการสอนของตน
• สามารถเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน (teacher) มาเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (facilitator) ได้ โดยสามารถใช้คำถามเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน
• สามารถสร้างแบบประเมิน หรือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เพื่อให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตน

3. ครูผู้สอน IELTS

• มีประสบการณ์สอน IELTS อย่างน้อย 1 ปี
• มีผลคะแนน Academic IELTS อย่างน้อย 7.5 ในทุกด้าน และผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี
• รักการสอนและงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
• มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
• มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน
• มีความสามารถในการออกแบบ วางแผน และจัดกระบวนการเรียนรู้
• สามารถศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาการสอนและวิธีการสอนแบบใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้กับการสอนของตน
• สามารถเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน (teacher) มาเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (facilitator) ได้ โดยสามารถใช้คำถามเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน
• สามารถสร้างแบบประเมิน หรือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เพื่อให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตน

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) มาที่ wisarut.win@stps.ac.th (ครูบอล)