หลักสูตรวิชาการ

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

สารจากผู้อำนวยการ | และผู้บริหาร

คุณเศรษฐพล ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และคุณสุธี อัสววิมล หัวหน้าทีมครูวิชาการจาก OnDemand แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนตามแนวทาง 3 Core Pillars รวมทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน ที่เน้นสร้างความเข้าใจพร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อผลักดันนักเรียนทุกคนสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน ที่ ‘โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม’
หัวใจของหลักสูตรการเรียนรู้ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

3 CORE PILLARS

ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนในการค้นหาตัวเอง เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะชีวิตที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

IDP (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

หลักสูตรค้นหาตัวตนและศักยภาพของตนเองเพื่อการสร้างแผนพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล นำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขและสร้างรากฐานสู่ความสำเร็จในแบบฉบับของตน

ENGLISH 4 SKILLS

หลักสูตรการเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge ที่สามารถใช้สมัครเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั้งในระดับ IGCSE O-Level และ A-Level

21ST CENTURY COMPETENCIES

กิจกรรมพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุขและยั่งยืน ควบคู่กับหลักสูตร OnDemand เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับ Ivy League ไทยและ Ivy League โลก

ตัวอย่างตารางเรียนใน 1 สัปดาห์ของนักเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

หลักสูตร INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP)

สำหรับการเรียนที่สาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยมตลอด 6 ปี

นักเรียนแต่ละคนมีจุดอ่อน/จุดแข็งไม่เหมือนกัน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยมจะนำ Charactor ทั้ง 24 ด้าน มาบูรณาการกับแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกตามพัฒนาการของวัยรุ่นที่เหมาะสม เพื่อผลักดันจุดแข็งให้เกิดศักยภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับพัฒนาคุณลักษณะองค์รวมของนักเรียนแต่ละคน

CHARACTER STRENGTH

CAREER EXPLORATION

ค้นหาตัวตนผ่านมิติมืออาชีพอย่างครบถ้วนตามหลักทฤษฎีของ Pro. John Holland (RIASEC) ด้วย Task-based Activities

ทฤษฏีของ Holland

  • ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในการให้คำปรึกษาด้านอาชีพอย่างกว้างขวาง
  • รับรองโดยงานวิจัยต่อเนื่องกว่า 60 ปี
  • ถูกนำไปใช้ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรทั่วโลก
  • ใช้โดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา
  • ใช้โดยหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ

INDIVIDUAL DEVELOPMENT & CAREER EXPLORATION