สมัครสอบคัดเลือก (MSR) รอบ พ.ค. 65
*เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ
สอบวันที่ 9 และ 18 พ.ค. 65
ติดต่อที่ Line Official : @satitpattanaschool

แสกน QR หรือคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อน
เพื่อ Add เข้า Line Official : @satitpattanaschool
เพิ่มเพื่อน

สมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท สมัครสอบคลิกที่นี่

“ปิดรับสมัครวันที่ 26 เม.ย.65 เวลา 12.00 น.”
เช็คการลงทะเบียนสมัครสอบ เรียบร้อยหรือไม่ คลิกที่นี่

ตรวจสอบ Candidate number และรหัสที่ต้องใช้ในวันสอบ

“ประกาศวันที่ 26 เม.ย.65 เวลา 14.00 น.” คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบ คลิกที่นี่

“28 เม.ย.65 เวลา 14.00 น.”
และขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน

แนะนำแนวเพื่อเตรียมสอบ MSR

วัตถุประสงค์ในการสอบ: เพื่อประเมินความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษาของนักเรียน และประเมินความพร้อมในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภาคทฤษฎี: ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชม. โดยเป็นการประเมินทักษะ ความรู้ และการคิดวิเคราะห์ ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย

  • การอ่าน คิด วิเคราะห์
  • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Reading)
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR วิทยาศาสตร์ ม.1
- โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
- โซ่อาหารและ บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร
- หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก
- อาหารและสารอาหาร
- ระบบย่อยอาหาร
- การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
- สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร
- การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสาร
- สมบัติของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และการเปลี่ยนสถานะ
- การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
- การละลายน้ำของสาร
- การแยกสารเนื้อผสม
- กระบวนการเกิดและลักษณะของหิน
- การเกิดซากดึกดำบรรพ์
- การเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์อย่างง่ายและการใช้ซอฟต์แวร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน’
- แรง
- สมบัติของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า
- ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR คณิตศาสตร์ ม.1
- เศษส่วน
- ทศนิยม
- อัตราส่วน
- เปอร์เซ็นต์
- เรขาคณิต
- ค่าเฉลี่ย

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR การอ่าน คิด วิเคราะห์ (โจทย์เป็นภาษาไทย)
- การสอบวิชาการอ่าน คิด วิเคราะห์ จะเน้นเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ และวิเคราะห์สิ่งที่บทความนำเสนอ โดยบทความจะเป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบทความข่าวทั่ว ๆ ไป

การทดสอบความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

*หมายเหตุ เนื้อหาที่นำมาประเมินจะอยู่ภายในขอบเขตของตัวชี้วัดพื้นฐาน ของระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 (ภาคเรียนที่ 1)

สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะนักเรียนทุนฯ): ผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด2

วัตถุประสงค์ในการสอบ: เพื่อประเมินความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาของนักเรียน และประเมินความพร้อมในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภาคทฤษฎี: ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชม. โดยเป็นการประเมินทักษะ ความรู้ และการคิดวิเคราะห์ ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย

  • การอ่าน คิด วิเคราะห์
  • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Reading)
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR วิทยาศาสตร์ ม.4
- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- สายใยอาหาร
- อวัยวะในระบบหายใจและโรคทางเดินหายใจและการทำงานของอวัยวะต่างๆ
- กระบวนการแพร่และออสโมซิส
- สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง
- หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย
- ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทำงานของทัศนอุปกรณ์
- การถ่ายโอนความร้อน
- การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง
- การเกิดข้างขึ้นข้างแรม น้ำขึ้นน้ำลง
- ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน
- จุดเดือดจุดหลอมเหลวของสาร บริสุทธิ์ และสารผสม
- วิธีการแยกสาร
- ลม ฟ้า อากาศ
- การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
- Digital literacy
- จริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR คณิตศาสตร์ ม.4
- การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
- อัตราส่วนและสัดส่วน
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- การนึกภาพและอธิบายภาพสามมิติ
- ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
- การให้เหตุผล
- พหุนาม
- เลขยกกำลัง
- เรขาคณิต

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR การอ่าน คิด วิเคราะห์ (โจทย์เป็นภาษาไทย)
- การสอบวิชาการอ่าน คิด วิเคราะห์ จะเน้นเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ และวิเคราะห์สิ่งที่บทความนำเสนอ โดยบทความจะเป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบทความข่าวทั่ว ๆ ไป

การทดสอบความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

*หมายเหตุ ขอบเขตเนื้อหาเท่ากับความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ภาคเรียนที่ 1)

สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะนักเรียนทุนฯ): ผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด