*MSR รอบ ก.พ.65 (สมัคร 11 ม.ค.- 15 ก.พ.65) สอบ 19 ก.พ.65

คู่มือการสอบออนไลน์

  • ประกาศข้อปฏิบัติการสอบออนไลน์ คลิกที่นี่ (กรุณาศึกษาทำความเข้าใจก่อนการสอบ)
  • ขั้นตอนและทดลองสอบด้วยตนเอง คลิกที่นี่ (สามารถทดลองได้ตลอดเวลา)
  • กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบสอบ กรุณาติดต่อ Line Official : @Satitpattanaschool หรือคลิก http://lin.ee/rNJPU12

แนะนำแนวเพื่อเตรียมสอบ MSR

วัตถุประสงค์ในการสอบ: เพื่อประเมินความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษาของนักเรียน และประเมินความพร้อมในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภาคทฤษฎี: ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชม. โดยเป็นการประเมินทักษะ ความรู้ และการคิดวิเคราะห์ ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย

 • การอ่าน คิด วิเคราะห์
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Reading)
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR วิทยาศาสตร์ ม.1
– โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
– โซ่อาหารและ บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร
– หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก
– อาหารและสารอาหาร
– ระบบย่อยอาหาร
– การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
– สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร
– การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสาร
– สมบัติของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และการเปลี่ยนสถานะ
– การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
– การละลายน้ำของสาร
– การแยกสารเนื้อผสม
– กระบวนการเกิดและลักษณะของหิน
– การเกิดซากดึกดำบรรพ์
– การเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์อย่างง่ายและการใช้ซอฟต์แวร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน’
– แรง
– สมบัติของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า
– ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR คณิตศาสตร์ ม.1
– เศษส่วน
– ทศนิยม
– อัตราส่วน
– เปอร์เซ็นต์
– เรขาคณิต
– ค่าเฉลี่ย

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR การอ่าน คิด วิเคราะห์ (โจทย์เป็นภาษาไทย)
– การสอบวิชาการอ่าน คิด วิเคราะห์ จะเน้นเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ และวิเคราะห์สิ่งที่บทความนำเสนอ โดยบทความจะเป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบทความข่าวทั่ว ๆ ไป

การทดสอบความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

*หมายเหตุ เนื้อหาที่นำมาประเมินจะอยู่ภายในขอบเขตของตัวชี้วัดพื้นฐาน ของระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 (ภาคเรียนที่ 1)

สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะนักเรียนทุนฯ): ผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด2

วัตถุประสงค์ในการสอบ: เพื่อประเมินความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาของนักเรียน และประเมินความพร้อมในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภาคทฤษฎี: ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชม. โดยเป็นการประเมินทักษะ ความรู้ และการคิดวิเคราะห์ ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย

 • การอ่าน คิด วิเคราะห์
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Reading)
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR วิทยาศาสตร์ ม.4
– การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
– สายใยอาหาร
– อวัยวะในระบบหายใจและโรคทางเดินหายใจและการทำงานของอวัยวะต่างๆ
– กระบวนการแพร่และออสโมซิส
– สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง
– หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย
– ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทำงานของทัศนอุปกรณ์
– การถ่ายโอนความร้อน
– การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง
– การเกิดข้างขึ้นข้างแรม น้ำขึ้นน้ำลง
– ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน
– จุดเดือดจุดหลอมเหลวของสาร บริสุทธิ์ และสารผสม
– วิธีการแยกสาร
– ลม ฟ้า อากาศ
– การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
– Digital literacy
– จริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR คณิตศาสตร์ ม.4
– การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
– อัตราส่วนและสัดส่วน
– ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
– การนึกภาพและอธิบายภาพสามมิติ
– ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
– การให้เหตุผล
– พหุนาม
– เลขยกกำลัง
– เรขาคณิต

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR การอ่าน คิด วิเคราะห์ (โจทย์เป็นภาษาไทย)
– การสอบวิชาการอ่าน คิด วิเคราะห์ จะเน้นเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ และวิเคราะห์สิ่งที่บทความนำเสนอ โดยบทความจะเป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบทความข่าวทั่ว ๆ ไป

การทดสอบความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

*หมายเหตุ ขอบเขตเนื้อหาเท่ากับความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ภาคเรียนที่ 1)

สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะนักเรียนทุนฯ): ผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด