โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เป็นโรงเรียนหลักสูตรไทย มาตรฐาน Cambridge International School ที่เน้นการค้นหาตัวตนด้วยหลักสูตร Individual Development Plan (IDP) เพื่อค้นหาความสนใจและความฝันส่วนบุคคล ควบคู่หลักสูตรวิชาการที่เข้มข้นจาก OnDemand ภายใต้การดูแลของ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge Assessment English

นักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จะได้เลือกเรียนในสิ่งที่สนใจและตรงตามเป้าหมาย  โดยไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชาเพิ่มเติมอีก ช่วยให้นักเรียนมีเวลาส่วนตัว สามารถแบ่งเวลาพักผ่อนและเวลาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด Positive School

ทั้งหมดนี้โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันนักเรียนทุกคนสู่ความสำเร็จกับอาชีพในฝันอย่างมีความสุขภายหลังจบการศึกษา

หลักสูตร 5 F

ต่อยอดหลักสูตรการเรียนรู้จาก โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายประถม

ค้นหาตนเองผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพวิชาการและความถนัดเพื่อก้าวตามความฝันสู่ความสุขและความสำเร็จ

FUN

เรียนอย่างสนุกสนาน
มีความสุขในการเรียน

FIND

ค้นหาศักยภาพของนักเรียน
ผ่านวิชาเลือกเสรี

FOCUS

ค้นพบและเจาะลึก ศักยภาพที่มี
ให้ดีจนเชี่ยวชาญ

FULFILLMENT

ส่งเสริม ให้โอกาสในการเติมเต็ม ศักยภาพเด่นของนักเรียน

FRUITION

ให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์
รู้วิธีเอาตัวรอด มีภูมิคุ้มกัน
ที่จะปกป้องตนเองจากสิ่งต่างๆได้

อัตลักษณ์ผู้เรียน

โรงเรียนสาธิตพัฒนาเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นแนวหน้าของประเทศในด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำที่มีหัวใจประชาธิปไตย กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก สามารถสื่อสารได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีความสุข

เป็นผู้นำที่สร้างสรรค์

มีหัวใจประชาธิปไตย

มีทักษะชีวิต

คิดเชิงบวก

สื่อสารได้ ในระดับนานาชาติ

ทีมบริหาร

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

อาจารย์จาก OnDemand