School Fees for Academic Year 2020 – 2021

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น สำหรับปีการศึกษา 2564

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

 ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาประกอบด้วย

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าเรียนหลักสูตรของ OnDemand / Ignite / Learn Education
 • ค่าเรียนหลักสูตร Cambridge Assessment International Education
 • ค่าเรียนหลักสูตร Individual Development Plan (IDP)
 • ค่าสอบ Cambridge English Assessment / IELTS / TOEFL / IGCSE O-Level / A-Level
 • ค่าเรียน รด. ระดับชั้น ม.4 – 6 รวมค่ารถรับจากโรงเรียนไปยังสถานที่เรียน (ขาไปขาเดียว) เรียนทุกวันอังคาร 8 สัปดาห์ต่อเนื่อง (จะแจ้งช่วงเวลาการเรียนอีกครั้งในช่วงต้นของภาคเรียนที่ 1/2564)
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าธรรมเนียมการสอบ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมถึง

 • ค่าตำราเรียน ใต้หัวข้อ
 • เครื่องแบบนักเรียนและชุดพลศึกษา
 • ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน เช่น Tablet อุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
 • ค่ากิจกรรมหลังเลิกเรียน After-school activities
 • ค่าหอพักและโรงเรียนประจำ

Boarding Fee(นักเรียนพักหอ)

รายการราคาหมายเหตุ
ค่าห้องพัก (2 คน ต่อห้อง)23,000 บาท/เทอมค่าใช้จ่ายนักเรียนประจำ ค่าหอพัก และค่าอาหารเช้า เย็น สำหรับ 5 คืนต่อสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ และครอบคลุมถึงเช้าวันศุกร์ พร้อมบริการรถรับส่งนักเรียนไปกลับ จากหอพัก ไปโรงเรียน
ค่าอาหาร (2 มื้อ เช้า เย็น)28,000 บาท/เทอม
รวม51,000 บาท/เทอม51,000 บาท/เทอม
เริ่มเปิดจองห้องพักตั้งแต่ 27 ต.ค.2563 เป็นต้นไป นักเรียนที่สนใจ สามารถวางค่ามัดจำ 5,000 บาท เป็นค่าจองได้
 

หมายเหตุ :

1.ค่ามัดจำ 5,000 บาท (สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าห้องพักของเดือนสุดท้ายก่อนย้ายออกจาหอพัก Grow Residences ได้)
2.ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของโรงเรียน
3.ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ อาทิตย์ สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้าน
4.ค่าห้องพักนี้ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ