แผนการเรียนเพื่อค้นหาและค้นพบความฝันและความสนใจส่วนบุคคล

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยมเชื่อว่าวิธีการค้นหาตัวตนและความสนใจเพื่อค้นพบความฝันที่ดีที่สุดนั้นคือการลงมือปฏิบัติจริง

จึงออกแบบแผนการเรียนในระดับบุคคล (Individual Development Plan) ผนวกกับวิชาเลือกเสรีกว่า 30 วิชา ครอบคลุมความสนใจที่หลากหลาย เพื่อเปิดให้โอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนผ่านการการทดลองปฏิบัติจริงตามความสนใจที่แตกต่างกัน

หากเรียนแล้วชอบ ก็สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นทักษะได้ หากเรียนแล้วไม่ชอบ ก็สามารถคัดกรองความสนใจได้ ก้าวสู่ความสนใจอื่นๆต่อไป
นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมี IDP advisor หรือคุณครูที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจริง ๆ ทำหน้าที่สังเกต ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการค้นหาและพัฒนาทักษะที่สนใจอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการศึกษา

ทางโรงเรียนได้ออกแบบให้ในแต่ละสัปดาห์มีคาบวิชาเลือกเสรีถึง 8 คาบและมีเลือกให้ถึง 30 วิชา . เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลายและมีเวลาเพียงพอที่จะเรียนรู้ เข้าใจ และซึบซับกิจกรรมเหล่านั้นจนตัดสินใจได้ว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจจริงๆหรือไม่ และอยากที่จะต่อยอดสิ่งนั้นในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่

“เข้าไปนั่งในใจนักเรียนเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ของนักเรียนคือหน้าที่ของเรา” – IDP advisor

IDP advisor คือคุณครูที่ปรึกษาที่ความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจริง ๆ ทำหน้าที่สังเกตุ ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการค้นหาและพัฒนาทักษะที่สนใจอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการศึกษา

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว IDP advisor ยังต้องเข้าใจความคาดหวังของผู้ปกครองด้วยเช่นกัน เพื่อหาจุดร่วมระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองในการวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักเรียนแต่ละคน

ทำให้นักเรียนมีความสุขเพราะได้ทำในสิ่งที่รัก และผู้ปกครองเกิดความสบายใจเพราะเข้าใจในตัวนักเรียนและสิ่งที่เขาเลือก

เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม คือการเติมเต็มความฝันที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคนสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

ดังนั้นแล้วทางโรงเรียนจึงมุ่งหวังให้นักเรียนแต่ละคนค้นพบความฝันหรือความสนใจของตัวเองเพื่อต่อยอดไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการใช้ชีวิตหลังจบการศึกษา

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin