รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ MSR ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ระดับชั้น ที่สมัคร คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่เลือกสอบ เวลา 09.00-12.30 น.
ม.1 ด.ญ. กชพร ชัยพิมลผลิน เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. กมลภพ มงคล เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. กฤติน จิณณะธนภูมิ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. กวิสรา ปานุราช เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. กษม ใช้คล่องกิจ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. กานติมาณัฏฐ์ ขันธมณฑล เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ครวฤฒ สุวรรณรักษา เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. จีราวัฒน์ เจริญชนิกานต์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ฉัตร์ธนวัชร์ ธนสารสมบัติ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ฉันท์ณัฐ งามบุญแถม เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ชนวีร์ เกียรตินิติประวัติ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ญาณวุฒิ สละปรุง เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ฐิตารีย์ เลาหพูนรังษี เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ณฐกร ตระการผล เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์เมฆ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ธนิดา ศุภอารีย์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ธมลวรรณ จิตรคำ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ธันวา ทรัพย์มาก เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. นภชนก เศรษฐดาธร เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. นภัสดล พันธุ์ดี เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ปราณปรียา ธีรสรรเพชญ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ปริณห์รัศมิ์ ฉิมท้วม เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ปัณณ์ สมบัติ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ปัณณทัต สุทัศน์ ณ อยุธยา เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ปัณณะ อินทสา เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. พงศ์ปณต ตั้งศรีรัตน์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. พัฒน์นรี เทียมรินทร์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. พิสิษฐ์ เนตรประเสริฐ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. เพชรชรพร ทรัพย์มากอุดม เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. แพรพิชชา ยศชู เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง วงศ์สวัสดิ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ภณุพงษ์ พุฒิสันติกุล เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ภัทรมน ชุณหวารีกุล เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ภูวพัชร์ รัตนปรีดาโรจน์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. มนติญาณ์ สุคนธ์พันธ์ุ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. มนัสนันท์ เอี่ยมสอาด เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. วรธน ติรจรัส เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. วิภาบุล นทีธนสาร เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. วีรภัทร ยะมะลี เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ศตพร ในชัยภูมิ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ศิณพงศ์ วรวิวัฒน์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ศุกร์สิริ มาลี เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. สิทธิโชค เลี้ยงถนอม เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. สิรวิชญ์ แช่มรัมย์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. เหมรัศมิ์ กิตติภานุวัฒน์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. อชิระ อายุวัฒน์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. อธิภัทร ทองพันธ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. อรวรา ธัญญานิตย์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. อาคิระ ศิริธรรมศักดา เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. อาญาดา ทีปกรชูพงศ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. อาภรณ์ภัทร์ เสียงหลาย เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. อุลฟาห์ ดาเด๊ะ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
แซมชั้น ม.2 ด.ช. ธนยศ ชัยเกษตรสิน เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
แซมชั้น ม.2 ด.ญ. มนัสนันท์ วรธนารัตน์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
แซมชั้น ม.2 ด.ญ. รมณ ยุววนิช เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
แซมชั้น ม.3 ด.ญ. วรรณวณิชย์ หวังศรีนภาวงศ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
แซมชั้น ม.3 ด.ช. สิรวิชญ์ เหล่าพงศ์เจริญ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. กรศิริ อรรถกรศิริโพธิ์ อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ดนยา ชิดสวน อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ปฐวี มิลล์ อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. ปวริศา เกิดแสง อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. พอ หรี่จินดา อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. พิมพ์ชนก พิศิษฐอรรถการ อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
ม.1 ด.ช. ภูภวิศ สินอำไพสิทธิ์ อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. สิริณัฏฐ์ สุรกิตย์ อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
ม.1 ด.ญ. อรกัญญา จารุลักขณา อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
แซมชั้น ม.2 ด.ญ. มนสิชา ฉันทิศสกุล อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
แซมชั้น ม.2 ด.ญ. วิริญ ทองประสินธุ์ อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
ระดับชั้น ที่สมัคร คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่เลือกสอบ เวลา 09.00-12.30 น.
ม.4 น.ส. กรรณภัส ล้ำเลิศ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. กันติทีต มาบำรุง เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ขวัญตา โภชชงค์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. คชาภรณ์ ธิติโรจนกุล เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. จันทรกานต์ มนตรีวิจิตร์กุล เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. จิดาภา จำนงบุตร เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. จิตสุภา ชาติธรรมรักษ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ชนาธิป ศิริอวยชัย เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ชนาภา ดิสถาพร เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ชมฉัตร หอมสำอางค์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ชยาภรณ์ เรืองประเสริฐชัย เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ชวิศา กรกิ่งมาลา เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ไชยสิทธิ์ แสงสุวรรณ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ญานะ ตรงในธรรม เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ฐานิกา หวังศุภดิลก เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ณภัทร คลังเงิน เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ณภาภัช บุตตะกูล เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เทียนสิน เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ณัฏฐา ปาลวัฒน์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ณัฐกฤตา ดวงดี เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ณัฐณิชา โยธาวงศ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ณัฐณิชา อู่สินทรัพย์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ณิชชญาวีร์ สุวรรณวงศ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ดนุเดช ศรีเคน เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ดลฤชา วรรณากรกิจ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ดิษยทัพพ์ รุจิพรรณ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ทักษพร ตุ้มประเสริฐ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ธวัชชัย ธีรสมเลิศ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ธัญพิชชา ปิตานุพงศ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย ธิชัยพัฒน์ โพธิ์ลอย เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ธีร์เดช ธิรักษพันธ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. นงนภัส โปร่งเมืองไพร เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย นนทพันธ์ สุนทรประเวศ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. นภาจินดา รักธรรม เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. นันทนัช ทองพฤกษาลัย เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย นิธิ สหายา เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. นุริน แสนศรี เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ปภัสสร กาฬวงศ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ปภาณิน ดาก่ำ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ปรียานุช กรนานันท์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ปัญชญา จันทพิทักษ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ปัณคุณ แย้มพจนา เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ปัณฑิกา ผลลาภ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ปุญญวัจน์ งามเนตร เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ปุณณภาณัฏฐ์ แสงพานิชย์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ปุณยวีร์ ตั้งอดุลย์รัตน์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. เปรม เปรมศรี เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ไปรยา วิชัยดิษฐ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. พรชนก วีรวัฒโนดม เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. พรนภัส จันทร์แก้ว เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. พรปวีณ์ เมฆเจริญ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. พรรษกร พฤฒิวรกุลชัย เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. พลอยชมพู คูณรัตนศิริ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. พัชรดา ทองกุล เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. พัชรนันท์ เสียงธนาวัฒน์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. พีรวิชญ์ อุทัยธรรม เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ยอดสนิท เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ภเดช บุรภัทรเตชานนท์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ภาณุวิชญ์ พระภูจำนงค์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย ภาสกร ลิ้มตระกูลวงศ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย ภูมิพิพัฒน์ ฉมารัตน์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย ภูรพี ดิษฐานุสรณ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย แมทธิว มาคารานัส เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ไม้เกล้า พรหมศิริแสน เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย ยู วาทานาเบ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. รวีวิชญ์ เกียรติทัตต์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย รัชชัย ศรีสดใส เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย รัชชานนท์ ดำรงค์พานิช เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. รีฮาม ซอหะซัน เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. เรมิกาญจน์ หาญจังสิทธิ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. ลลิล วิชัยโชติ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. วงพจน์ ดูการณ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย วชิรวิทย์ กิจชลวิวัฒน์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. วนัชพร ฝั้นสืบ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. วรวลัญช์ จันทร์เทียร เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. วริศ รัญเสวะ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย วิชรุธ ไตรกิตยานุกูล เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย ศณพงศ์ นพเกตุ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ศรัณย์ปิย เกรียงเดชาสันติ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. ศรัณยเศรษฐ์ ชะแลวรรณ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย ศีลวัต ศตเมธ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. เศรษฐศักดิ์ จดฟ้า เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. สมิตา สัมมาอาริยมรรค เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย สรัล กะเต็บหมัด เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. สิรภพ ศิริทับ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. สิริกร ฤกษ์ม่วง เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. สิรียากร เตชะนนท์สีห์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. สุชานันท์ คุณประเสริฐ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. หนึ่งฤดี เจียมดำรัส เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. อชิรญา ตั้งสุรกิจ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. อธิภู มหาโพธิกุล เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. อนันตญา จิตตชโลธร เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. อภิสรา จันทร์เเก้ว เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. อรรัมภา สุเมธิวิทย์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. อริสรา ตันหรรษ์ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. อาจรีย์ บำรุงเมือง เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 น.ส. อาภาสิริ ทิพย์ชโยดม เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. อาลิส แอนส์ท เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ช. อิทธิวัฒน์ จึงสุระ เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. ฮานันยาห์ วรสุทธิกา เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
แซมชั้น ม.5 น.ส. มินตรา ติวิรัช เสาร์ที่ 20 ก.พ. 64
ม.4 นาย วาคิน วงศ์คุณานันต์ อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64
ม.4 ด.ญ. สรัยฉัตร ละอองทอง อาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 64

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin