ขอแสดงยินดีกับนักเรียนกุลภรณ์ ภัทรพงษ์บวร ที่ได้รับรางวัล Outstanding Presentation Award

Outstanding Presentation Award
International Friends For Peace Day 2022
 
โรงเรียนสาธิตพัฒนาฯ ขอแสดงยินดีกับนักเรียนกุลภรณ์ ภัทรพงษ์บวร ที่ได้รับรางวัล Outstanding Presentation Award ในกิจกรรม International Friends For Peace Day 2022 หรือ วันสันติภาพโลก ซึ่งจัดโดยองค์การสหประชาชาติ (UN: United Nations) เพื่ออุทิศแก่สันติภาพและเป็นเครื่องเตือนใจมนุษย์ถึงมูลค่าแห่งสงคราม และเวทีให้เยาวชนไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกชาวโลก (World Citizen)
 
Be the best in your way
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin