การสอบ MSR (Minimum Standard Requirement)

กำหนดการสอบคัดเลือก MSR ทุนฯ รอบ 2
สอบทฤษฎีวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลารายละเอียด
08.00-08.45 น.

นักเรียนทุนฯ ส่ง Port ผลงาน ฉบับจริง และสำเนา (สำเนาโรงเรียนเก็บไว้)

09.00-12.00 น.

(เช้า) สอบภาคทฤษฎี *ไม่อนุญาตให้ออกก่อนหมดเวลาสอบ

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบ 2 ชม.
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบ 2 ชม.

ขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
ประจำปีการศึกษา 2564

ทางโรงเรียนเตรียมอาหารไว้
สำหรับนักเรียนทุกคน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่เว็บไซต์โรงเรียนวันอังคารที่ 16 มี.ค.64

**หากไม่สามารถชำระช่องทางดังกล่าว กรุณาติดต่อที่ Line@**

สำหรับ IOS ดาวน์โหลดที่นี่
สำหรับ Android ดาวน์โหลดที่นี่

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมในวันสอบ

– นักเรียนทุนฯ ส่ง Port ผลงาน ฉบับจริง และสำเนา (สำเนาโรงเรียนเก็บไว้)

– ผู้ปกครองส่งนักเรียน และกลับมารับหลังจากสอบเสร็จ (สอบเสร็จเวลา 12.00 น. รับนักเรียนได้ที่ประตู 10 ลานจอดรถเท่านั้น)

– ไม่ต้องนำเอกสารมอบตัว และใบสมัคร ยื่นที่โรงเรียนหากผ่านทั้งหมดจะเรียกเก็บเพิ่มเติม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

– เครื่องเขียน (ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด)

– บัตรประจำตัวประชาชน

– แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ

*หมายเหตุ:
– ขอความกรุณามาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 20 นาที โดยแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ
– ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการสอบทุกกรณี

สนามสอบ : โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
แผนที่ตั้ง : https://bit.ly/2RHuOHd

การประกาศผลสอบ และการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
คณะกรรมการจะประกาศผลสอบ หลังจากวันสอบภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในผลสอบ และการเข้าเรียน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า (ตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด) ภายในวันที่กำหนดยืนยันสิทธิ์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า และชำระส่วนที่เหลือภายในอาทิตย์แรกของการเปิดภาคเรียน

*หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าทุกกรณี

แนวทางข้อสอบ เพื่อสอบเข้าประจำปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์ในการสอบ: เพื่อประเมินความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษาของนักเรียน และประเมินความพร้อมในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภาคทฤษฎี: ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชม. โดยเป็นการประเมินทักษะ ความรู้ และการคิดวิเคราะห์ ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย

 • ทักษะการอ่านจับใจความ บทความภาษาไทย
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Listening + Reading)
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR วิทยาศาสตร์ ม.1
– โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
– โซ่อาหารและ บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร
– หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก
– อาหารและสารอาหาร
– ระบบย่อยอาหาร
– การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
– สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร
– การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสาร
– สมบัติของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และการเปลี่ยนสถานะ
– การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
– การละลายน้ำของสาร
– การแยกสารเนื้อผสม
– กระบวนการเกิดและลักษณะของหิน
– การเกิดซากดึกดำบรรพ์
– การเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์อย่างง่ายและการใช้ซอฟต์แวร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน’
– แรง
– สมบัติของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า
– ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR คณิตศาสตร์ ม.1
– เศษส่วน
– ทศนิยม
– อัตราส่วน
– เปอร์เซ็นต์
– เรขาคณิต
– ค่าเฉลี่ย

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR ภาษาไทย ม.1
– วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
– การอ่านจับใจความสำคัญ
– การวิเคราะห์ข้อความ
– การแปลความ
– ฉันทลักษณ์
– ชนิดของคำ

การทดสอบความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

*หมายเหตุ เนื้อหาที่นำมาประเมินจะอยู่ภายในขอบเขตของตัวชี้วัดพื้นฐาน ของระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 (ภาคเรียนที่ 1)

ภาคปฎิบัติ: เพื่อสังเกตและประเมินความพร้อมในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในด้านทัศนคติ ปฏิภาณ ไหวพริบ อารมณ์ การเข้าสังคม และความเป็นตัวตนของนักเรียน ใช้เวลาในการสอบปฎิบัติ 2 ชม.

สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะนักเรียนทุนฯ): ผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด2

วัตถุประสงค์ในการสอบ: เพื่อประเมินความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาของนักเรียน และประเมินความพร้อมในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภาคทฤษฎี: ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชม. โดยเป็นการประเมินทักษะ ความรู้ และการคิดวิเคราะห์ ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย

 • ทักษะการอ่านจับใจความ บทความภาษาไทย
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Listening + Reading)
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR วิทยาศาสตร์ ม.4
– การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
– สายใยอาหาร
– อวัยวะในระบบหายใจและโรคทางเดินหายใจและการทำงานของอวัยวะต่างๆ
– กระบวนการแพร่และออสโมซิส
– สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง
– หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย
– ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทำงานของทัศนอุปกรณ์
– การถ่ายโอนความร้อน
– การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง
– การเกิดข้างขึ้นข้างแรม น้ำขึ้นน้ำลง
– ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน
– จุดเดือดจุดหลอมเหลวของสาร บริสุทธิ์ และสารผสม
– วิธีการแยกสาร
– ลม ฟ้า อากาศ
– การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
– Digital literacy
– จริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR คณิตศาสตร์ ม.4
– การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
– อัตราส่วนและสัดส่วน
– ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
– การนึกภาพและอธิบายภาพสามมิติ
– ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
– การให้เหตุผล
– พหุนาม
– เลขยกกำลัง
– เรขาคณิต

เนื้อหาที่ปรากฏในข้อสอบ MSR ภาษาไทย ม.4
– การอ่านจับประเด็น
– โวหารการเขียน
– ภาพพจน์โวหาร
– ชนิดของประโยค
– คำไวพจน์
– รสในวรรณคดี
– ศัพท์บัญญัติ ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์

การทดสอบความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

*หมายเหตุ ขอบเขตเนื้อหาเท่ากับความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ภาคเรียนที่ 1)

ภาคปฎิบัติ: เพื่อวัดทัศนคติ ปฏิภาณ ไหวพริบ อารมณ์ การเข้าสังคม และความเป็นตัวตนของนักเรียน ใช้เวลาในการสอบปฎิบัติ 2 ชม.

สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะนักเรียนทุนฯ): ผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงทะเบียน

เพื่อจองวัน-เวลาสอบ

ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

พร้อมส่งหลักฐานการชำระ

สอบ MSR รูปแบบออนไลน์

รับรายละเอียดการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
และสอบสัมภาษณ์ทางอีเมล

สมัครสอบ

นักเรียนทุน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เปิดรับสมัครนักเรียนทุน โดยนักเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การคัดเลือกได้ด่านล่าง 

ทุนวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ผ่านการคัดเลือกในโครงการต่อไปนี้

 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ สสวท.
 • โครงการสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ของ สพฐ.
 • โครงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ของ สอวน.
 • โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)
 • โครงการแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ทุนความสามารถพิเศษศิลปะ-ดนตรี

มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ หรือดนตรี และ เคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ

ทุนคะแนนสอบ MSR สูงที่สุด

คะแนนสอบคัดเลือกMinimum Standard Requirement (MSR) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงที่สุดในการสอบคัดเลือกทั้ง 3 รอบ