การสอบ MSR (Minimum Standard Requirement)

กำหนดการสอบคัดเลือก รอบ MSR1
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-15.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลารายละเอียด
08.00-08.45 น.ลงทะเบียนรายงานตัวสอบ
09.00-11.30 น.

(เช้า) สอบภาคทฤษฎี *ไม่อนุญาตให้ออกก่อนหมดเวลาสอบ

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบ 2 ชม.
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบ 2.30 ชม.
13.00-15.00 น.(บ่าย) สอบภาคปฏิบัติ 1.30 ชม.

หมายเหตุ รายละเอียดในตารางกำหนดเวลาสอบ เป็นการสอบรอบนักเรียนทั่วไป การสอบรอบนักเรียนทุนฯ มีการสอบสัมภาษณ์ โดยรูปแบบทางทางโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้งในรอบการรับสมัครสอบ MSRนักเรียนทุนฯ พ.ย.63

แนวทางข้อสอบ เพื่อสอบเข้าประจำปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์ในการสอบ: เพื่อประเมินความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษาของนักเรียน และประเมินความพร้อมในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภาคทฤษฎี: ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชม. โดยเป็นการประเมินทักษะ ความรู้ และการคิดวิเคราะห์ ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย

 • ทักษะการอ่านจับใจความ บทความภาษาไทย
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Listening + Reading)
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์

*หมายเหตุ เนื้อหาที่นำมาประเมินจะอยู่ภายในขอบเขตของตัวชี้วัดพื้นฐาน ของระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 (ภาคเรียนที่ 1)

ภาคปฎิบัติ: เพื่อสังเกตและประเมินความพร้อมในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในด้านทัศนคติ ปฏิภาณ ไหวพริบ อารมณ์ การเข้าสังคม และความเป็นตัวตนของนักเรียน ใช้เวลาในการสอบปฎิบัติ 1.30 ชม.

สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะนักเรียนทุนฯ): ผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วัตถุประสงค์ในการสอบ: เพื่อประเมินความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษาของนักเรียน และประเมินความพร้อมในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภาคทฤษฎี: ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2.30 ชม. โดยเป็นการประเมินทักษะ ความรู้ และการคิดวิเคราะห์ ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย

 • ทักษะการอ่านจับใจความ บทความภาษาไทย
 • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Listening + Reading)
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์

*หมายเหตุ ขอบเขตเนื้อหาเท่ากับความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ภาคเรียนที่ 1)

ภาคปฎิบัติ: เพื่อวัดทัศนคติ ปฏิภาณ ไหวพริบ อารมณ์ การเข้าสังคม และความเป็นตัวตนของนักเรียน ใช้เวลาในการสอบปฎิบัติ 1.30 ชม.

สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะนักเรียนทุนฯ): ผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
ประจำปีการศึกษา 2564

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3hGEM6d

2. เข้าสอบตามวันในประกาศ และเวลาที่กำหนดในรอบนั้นๆ
รายละเอียดการสอบเป็นดังประกาศ
– ภาคทฤษฎี (สอบช่วงเช้า) ใช้เวลาทั้งหมด 2 ชม.- 2.30 ชม.โดยประมาณ สำหรับ 4 รายวิชา
– ภาคปฏิบัติ (สอบช่วงบ่าย) ใช้เวลาทั้งหมด 1.30 ชม.
– สอบสัมภาษณ์ เฉพาะนักเรียนทุนฯ (ใช้เวลาคนละ 30 นาที)

*หมายเหตุ:
– ขอความกรุณามาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 20 นาที โดยแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ
– ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการสอบทุกกรณี

สนามสอบ : โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
แผนที่ตั้ง : https://bit.ly/2RHuOHd

3. การประกาศผลสอบ และการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
คณะกรรมการจะประกาศผลสอบ หลังจากวันสอบภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในผลสอบ และการเข้าเรียน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า (ตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด) ภายในวันที่กำหนดยืนยันสิทธิ์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า และชำระส่วนที่เหลือภายในอาทิตย์แรกของการเปิดภาคเรียน

*หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าทุกกรณี

ขั้นตอนการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบ MSR

1.ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท / คน / ครั้ง

โดยการโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี “โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม”
เลขที่บัญชี 026-1-11043-1

2.ส่งสลิปการโอนเงิน และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล
ที่ Line Official: @Satitpattanaschool

ลงทะเบียน

เพื่อจองวัน-เวลาสอบ

ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

พร้อมส่งหลักฐานการชำระ

สอบ MSR รูปแบบออนไลน์

รับรายละเอียดการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
และสอบสัมภาษณ์ทางอีเมล

สมัครสอบ

นักเรียนทุน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เปิดรับสมัครนักเรียนทุน โดยนักเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การคัดเลือกได้ด่านล่าง 

ทุนวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ผ่านการคัดเลือกในโครงการต่อไปนี้

 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ สสวท.
 • โครงการสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ของ สพฐ.
 • โครงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ของ สอวน.
 • โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)
 • โครงการแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ทุนความสามารถพิเศษศิลปะ-ดนตรี

มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ หรือดนตรี และ เคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ

ทุนคะแนนสอบ MSR สูงที่สุด

คะแนนสอบคัดเลือกMinimum Standard Requirement (MSR) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงที่สุดในการสอบคัดเลือกทั้ง 3 รอบ