กำหนดการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดเทอม 2565

เพิ่มเพื่อน

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมได้ที่ช่องทางนี้ เฉพาะนักเรียนชำระที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น

วันที่ เวลา กิจกรรม นักเรียนโรงเรียนไทย นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ สถานที่
15 มี.ค.- 5 เม.ย.65 08.30-15.30 น. ■ ลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 (เหมาะสำหรับนักเรียนที่ได้ผลการสอบ MSR “Need Improvement” ในแต่ละวิชา) รับเฉพาะนักเรียนที่จะศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น
เปิดเรียน 4 วิชา ในรูปแบบการเรียนออนไลน์- วิชาคณิตศาสตร์
– วิชาวิทยาศาสตร์
– วิชาภาษาไทย
– วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าลงทะเบียนวิชาละ 1,800 บาท (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 5 เม.ย.65)■ สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ชำระยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสามารถเลือกเรียนได้ฟรีทั้ง 4 วิชา

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติไม่ต้องสมัคร เนื่องจากโรงเรียนจะมีการสอนชดเชยในช่วงวันที่ 3 – 28 ต.ค.65

– นักเรียนใหม่ คลิก ลงทะเบียน

– นักเรียนเดิม ป.6 ,ม.3 คลิก ลงทะเบียน

ตารางเรียน ประกาศทางอีเมลนักเรียน
วันที่ 8 เม.ย.65 เวลา 14.00 น.

■ นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ แจ้งความประสงค์เข้าเรียนล่าช้าเพื่อแจ้งคุณครู IDP เข้าช่วยเหลือเมื่อนักเรียนพร้อมเข้าเรียน คลิก ลงทะเบียน
22 มี.ค.- 23 พ.ค.65
08.30-16.30 น.
■ ซื้อชุดนักเรียนพร้อมปักชื่อที่ร้านน้อมจิตต์หรือร้านจำหน่ายชุดนักเรียนทั่วไป (ตามลิงก์เอกสารแนะนำ)
■ สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติม (จำหน่ายที่โรงเรียน 25 – 29 เม.ย.65)
1.ชุดพละ
2.เข็มขัด,หัวเข็มขัด (เฉพาะนักเรียนชาย)
3.กระดุมเหล็ก,โบว์ไขว้ (เฉพาะนักเรียนหญิง)
คลิก ดูรายละเอียดเครื่องแบบนักเรียน
■ เปิดจอง iPad เพื่อรับสิทธิ์ราคาสำหรับนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
โดยสามารถรับสินค้าและชำระเงินได้ที่ร้าน BaNANA สาขาที่ท่านได้เลือกไว้
■ สำหรับนักเรียนที่มี iPad เครื่องเดิมสามารถใช้เครื่องเดิมได้ แต่เครื่องต้องสามารถ Update  เป็น ios 15 ขึ้นไป และมีความจุของเครื่อง 64GB เป็นอย่างต่ำ เพื่อรองรับระบบของโรงเรียนหมายเหตุ : นักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐาน ต้องมีเครื่อง iPad พร้อมก่อนเรียนวันที่ 18 เม.ย.65 ส่วนนักเรียนที่ไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานสามารถสั่งซื้อ iPad ให้พร้อมก่อนวันเปิดเทอม
คลิก สั่งจอง iPad 
18 – 29 เม.ย.65 08.30-16.00 น. ■ กรอกข้อมูลมอบตัวนักเรียนใหม่ (ออนไลน์)
■ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักส่วนที่เหลือ
คลิกเพื่อลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่
*เริ่มมอบตัววันที่ 18 เม.ย. 14.00 น.
18 เม.ย. – 6 พ.ค.65 08.30-16.30 น. ■ เรียนปรับพื้นฐานรูปแบบการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (3 สัปดาห์) รูปแบบออนไลน์
ตารางเรียน ประกาศทางอีเมลนักเรียน
วันที่ 8 เม.ย.65 เวลา 14.00 น.
25 – 29 เม.ย.65
08.30-15.30 น.
■ ผู้ปกครองและนักเรียน(ใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม) นำเอกสารมอบตัวมายื่นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เอกสารมอบตัวประกอบด้วย
1. สำเนาสูติบัตรและสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา
6. สำเนาบัตรประชาชนมารตา
7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลนักเรียน (ถ้ามี)
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลบิดา (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมารดา (ถ้ามี)
11. ในกรณีจบการศึกษาขอสำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)เตรียมเอกสารอย่างละ 1 ฉบับพร้อมเช็นรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตพัฒนาให้ส่งเอกสารทุกฉบับยกเว้น ใบปพ.1 โดยฝ่ายทะเบียนจะประสานงานเรื่องการส่งเอกสาร ปพ.1 ให้ ส่วนของนักเรียนเดิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต้องดำเนินการยื่นเอกสารเพราะเป็นการเรียนต่อในชั้นเรียนถัดไป
สถานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
(ประตู 6)
โทร. 062-603-9555

■ สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติม (จำหน่ายที่โรงเรียน)

1.ชุดพละ
2.เข็มขัด,หัวเข็มขัด (เฉพาะนักเรียนชาย)
3.กระดุมเหล็ก,โบว์ไขว้ (เฉพาะนักเรียนหญิง)

คลิกดู ราคาอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักเรียน
– ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน (ใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม)
6 – 11 พ.ค.65 08.30-16.00 น. ■ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Schoolbase (ระบบวิชาการโรงเรียน)
สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 และแซมชั้น ม.2 3 5 ปีการศึกษา 2565
คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์ม

11 พ.ค.65
09.00-16.00 น.
กำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนทุกคนที่ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และนักเรียนเข้าใหม่แซมชั้น ม.2, 3, 5 ปีการศึกษา 2565
ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ฝ่ายมัธยม
■ นักเรียน ม.ต้น ■ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (A2 Key)
09.00-09.30 น. ลงทะเบียนสอบ
10.00-11.30 น. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Reading, Writing, Listening
■ ปฐมนิเทศ และพบปะ IDP Advisor
12.30 น. ลงทะเบียนกิจกรรมปฐมนิเทศ
13.00-14.50 น. ปฐมนิเทศนักเรียนโดย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
– นโยบายการเปิดเรียนและการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19
– เป้าหมายการพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
– แนะนำการติดต่อสื่อสารภายใน และการใช้ระบบ SchoolBase
14.50.15.15 น. Q&A
15.15-15.45 น. นักเรียนและผู้ปกครองแยกย้ายตามห้องเรียน เพื่อพบปะคุณครู IDP Advisor
■ นักเรียน ม.ปลาย
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนกิจกรรมปฐมนิเทศ
09.00-10.50 น. ปฐมนิเทศนักเรียนโดย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
– นโยบายการเปิดเรียนและการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19
– เป้าหมายการพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
– แนะนำการติดต่อสื่อสารภายใน และการใช้ระบบ SchoolBase
10.50-11.15 น. Q&A
11.15-11.45 น. นักเรียนและผู้ปกครองแยกย้ายตามห้องเรียน เพื่อพบปะคุณครู IDP Advisor
■ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (B1 PET)
13.30-14.00 น. ลงทะเบียนสอบ
14.00-16.00 น.

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Reading, Writing, Listening

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
– ปากกา, ดินสอ, ยางลบ, น้ำยาลบคำผิด, บัตรประชาชน
รูปแบบการสอบ
– Reading Writing and Listening

28 พ.ค.65 10.00-14.00 น. ■ นักเรียนที่จองหอพักย้ายเข้าหอ (ยกเว้นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ) หอพักโรงเรียนสาธิตพัฒนา
ฝ่ายมัธยม
30 พ.ค.65 08.30-16.30 น. ■ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ฝ่ายมัธยม
■ นักเรียนนำ iPad มาลงระบบ Apple School Manager
3 ก.ค.65 10.00-14.00 น. ■ นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติย้ายเข้าหอพัก หอพักโรงเรียนสาธิตพัฒนา
ฝ่ายมัธยม
4 ก.ค.65
08.30-16.30 น.

■ นักเรียนใหม่จากโรงเรียนนานาชาติเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ : เนื่องจากนักเรียนเริ่มเรียนช้าทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการเรียนชดเชยในวันที่ 3 – 28 ต.ค.65 (เฉพาะนักเรียนที่จะศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2565 เท่านั้น)

ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ฝ่ายมัธยม
– นักเรียนนำ iPad มาลงระบบ Apple School Manager