Admissions Process

Minimum Standard Requirement (MSR) เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา (LSP school)
1. เพื่อใช้เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยใช้ผลลัพธ์นี้จัดห้อง Homeroom

2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียน Signature Programme (โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาไทย) และห้องเรียน International Signature Programme (โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ)

โดยวัดความรู้พื้นฐาน
Part 1 English Placement Test (Listening, Reading and Writing)
Part 2 Essay Writing (150 words maximum) สามารถเลือกข้อเขียนเป็นภาษาไทย หรือข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
Part 3 Mathematics (Choice) สามารถเลือกโจทย์เป็นภาษาไทย หรือโจทย์เป็นภาษาอังกฤษ
Part 4 สัมภาษณ์เฉพาะห้อง International Signature Programme มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ***สอบสัมภาษณ์เริ่มตั้งแต่ MSR รอบที่ 2 เป็นต้นไป

สมัครสอบคัดเลือก

 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์สมัครเข้า ม.1 , ม.4 และชำระค่าสมัครสอบ 1,000 บาท ตามขั้นตอน คลิก
 • ตรวจสอบอีเมลตอบกลับ (Spam/Junk mail)
 • สนใจสมัครเข้าแซมชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ติดต่อฝ่าย Admissions ได้ที่ LINE Official Account : @lspschool คลิก

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

 • ตรวจสอบ Candidate number ก่อนวันสอบ 3 วัน คลิก

สอบ MSR

 • สถานที่สอบโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา
 • วันสอบตามรอบที่สมัคร
 • เฉพาะนักเรียนหอพักส่งใบรับรองความประพฤติในวันสอบ

ประกาศผล

• ตรวจสอบผล คลิก
(วันอังคารที่ 26 ก.ย.เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป )

ชำระค่าธรรมเนียม

 • กรอกมอบตัวออนไลน์ คลิก

(ภายในวันที่ 26 ก.ย. – 3 ต.ค.)

กำหนดการรับสมัคร

 MSR#1MSR#2

สมัครสอบคัดเลือก
ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

15 ส.ค. –  8 ก.ย.19 ก.ย. – 25 ต.ค.
สอบคัดเลือกภาคทฤษฎี16 ก.ย.28 ต.ค.
ประกาศผลสอบ26 ก.ย.7 พ.ย.

ยืนยันสิทธิ์
ชำระค่าแรกเข้า 50,000 บาท
กรณีต้องการหอพักชำระค่าหอพักเทอม 1/2567

26 ก.ย. – 3 ต.ค.7 – 14 พ.ย.

หมายเหตุ
– กรณีนักเรียนมีผลการสอบ MSR ผ่านแล้วไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดนักเรียนจะต้องเข้ากระบวนการสอบใหม่
– ขอสงวนสิทธิในการปิดรับสมัครโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เมื่อมีจำนวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบ

 
เวลา มัธยมศึกษาปีที่ 4
เลือกโจทย์ไทย หรือโจทย์อังกฤษ
(เลือกได้ 1 รูปแบบ)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง Signature Programme  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง International Signature Programme
07.30 – 08.30 น. 1 ชม. ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น. 1 ชม. English Placement Test (Listening, Reading and Writing)
09.30 – 09.40 น. 10 นาที เปลี่ยนวิชาสอบ
09.40 – 10.10 น. 30 นาที ข้อเขียนบทความภาษาไทย
หรือ Essay Writing (150 words maximum)
ข้อเขียนบทความภาษาไทย Essay Writing (150 words maximum)
10.10 – 10.20 น. 10 นาที เปลี่ยนวิชาสอบ
10.20 – 10.50 น. 30 นาที วิชาคณิตศาสตร์ (ปรนัย)
หรือ Mathematics (choices)
วิชาคณิตศาสตร์ (ปรนัย) Mathematics (choices)
13.00 น.  ตารางนัดหมาย สอบสัมภาษณ์ ตามที่จองรอบในระบบ (20 นาทีต่อ 1 ครอบครัว) ไม่มีสอบสัมภาษณ์ ***สอบสัมภาษณ์เริ่มตั้งแต่ MSR รอบที่ 2 เป็นต้นไป เฉพาะห้อง International Signature Programme มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
 • สัมภาษณ์นักเรียน 
 • สัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
อุปกรณ์ที่ใช้ในวันสอบ
 1. บัตรประชาชน
 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน
 3. เฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าหอพักของโรงเรียนต้องนำใบรับรองความประพฤติที่ออกโดยโรงเรียนมายื่นที่จุดลงทะเบียนในวันสอบ
     ใส่ชุดนักเรียนหรือชุดไปเวทที่สุภาพ ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ (ทางโรงเรียนมีนาฬิกาแจ้งเวลาในห้องสอบ) และนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะครบกำหนดเวลาที่ระบุไว้ที่ปก ข้อสอบ ผู้สมัครสอบไม่ต้องนำเอกสารมอบตัวมาส่งหากสอบผ่านทั้งหมด ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บอีกครั้ง

หัวข้อที่ออกสอบ MSR ปีการศึกษา 2567

 วิชาเนื้อหาที่ออกสอบ
SP
Signature Programme
ภาษาอังกฤษ (60นาที)
(20นาที/บท)
1.ฟัง
2.อ่าน
3.เขียน
ข้อเขียนทั่วไป (30 นาที)แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ
คณิตศาสตร์ (30 นาที)– เศษส่วน
– ทศนิยม
– อัตราส่วน
– เปอร์เซ็นต์
– เรขาคณิต
– การดูเวลา
– การเปลี่ยนหน่วย
– ห.ร.ม. และ ค.ร.น
ISP
International
Signature
Programme
English Language (60 mins/part)1.Listening
2.Reading
3.Writing
Essay Writing (30mins)
(150 words maximum)
Writing an opinion on the given topic.
Mathematics– Fractions
– Decimal
– Ratio
– Percentage
– Geometry
– Viewing time
– Switching Units
– HCF and LCM
– Reading and analyzing data from charts 
 วิชาเนื้อหาที่ออกสอบ
ทดสอบ
ภาคภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ (60นาที)
(20นาที/บท)
1.ฟัง
2.อ่าน
3.เขียน
ข้อเขียนทั่วไป (30 นาที)แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ
คณิตศาสตร์ (30 นาที)

– การคำนวณเศษส่วน เปอร์เซ็นต์ เลขยกกำลัง
– การคำนวณหาพื้นที่ ปริมาตร และเส้นรอบรูป
– อัตราส่วนและสัดส่วน
– ทฤษฎีบทพีทากอรัส
– การนึกภาพและอธิบายภาพสามมิติ
– ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
– 
การให้เหตุผล
– 
พหุนาม
– 
เรขาคณิต

ทดสอบ
ภาคภาษาอังกฤษ
English Language (60 mins/part)

1.Listening

2.Reading

3.Writing

Essay Writing (30mins)
(150 words maximum)
Writing an opinion on the given topic.
Mathematics– Calculation of fractions, percentages, exponents
– Calculation of area, volume and perimeter
– Ratio and Proportion
– Pythagoras Theorem
– Visualizing and explaining three-dimensional images
– System of linear equations in two variables
– Reasoning
– Polynomial
– Geometry

หมายเหตุ : สอบเฉพาะภาคที่ระบุตอนลงทะเบียนสมัครสอบ (ข้อสอบโจทย์ภาษาไทย หรือ ข้อสอบโจทย์ภาษาอังกฤษ)