กำหนดการ

09.00-09.30 น.  : ลงทะเบียน
09.30-10.30 น.   : รับฟังบรรยายหลักสูตรพูดคุยกับผู้อำนวยการ
10.30-11.00 น.    : เยี่ยมชมสถานที่และหอพักโดยเจ้าหน้าที่ Admissions

กรุณาจองรอบชมโรงเรียน
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)