เทียบโอนหลักสูตร

อายุ หลักสูตร
LSP School อังกฤษและ GIS อเมริกา แคนาดา และสิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินเดีย
12+ ม.1 Year 8 Grade 7 Year 7 Standard 7
13+ ม.2 Year 9 Grade 8 Year 8 Standard 8
14+ ม.3 Year 10 Grade 9 Year 9 Standard 9
15+ ม.4 Year 11 Grade 10 Year 10 Standard 10
16+ ม.5 Year 12 Grade 11 Year 11 Standard11
17+ ม.6 ทางโรงเรียนยังไม่มีนโยบายเปิดรับนักเรียนภายนอก